BIURO TŁUMACZEŃ W SŁUPSKU

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

 

Oferuję zarówno tłumaczenia zwykłe jak i poświadczone (wykonane przez tłumacza przysięgłego) z języka angielskiego.

Współpracuję jedynie z doświadczonymi tłumaczami, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie.

 

 

Oferuję tłumaczenie takich dokumentów, jak:

 

 

 • teksty medyczne, farmaceutyczne i weterynaryjne (dokumentację medyczną, zaświadczenia lekarskie, wypisy itp.)

 

 • teksty ekonomiczne (umowy kredytowe, sprawozdania finansowe, dokumenty ubezpieczeniowe itp.)

 

 • dokumenty prawnicze (umowy, akty notarialne, pisma procesowe, akty założycielskie spółek, statuty, protokoły, raporty, certyfikaty itp.)

 

 • teksty promocyjne (strony www, materiały marketingowe- ulotki, foldery, prezentacje)

 

 • dokumenty firmowe (umowy, regulaminy, protokoły itp.)

 

 • dokumenty techniczne ( dokumentację techniczną, instrukcje obsługi, karty charakterystyki, patenty, oprogramowanie, artykuły naukowe itp.)

 

 • dokumenty zwykłe i wymagające uwierzytelnienia (akty notarialne, akty urodzenia, akty małżeństwa, CV, korespondencję prywatną itp.)

 

 • teksty literackie

 

 

 

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia z innej dziedziny - proszę o kontakt!

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

biuro.lingvo@gmail.com  

 

 

 

Przed zamówieniem tłumaczenia prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

 

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych dla Firm:

 

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy zleceń składanych elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro.lingvo@gmail.com lub serwisu tlumaczenialingvo.pl. Złożenie zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro.lingvo@gmail.com lub serwisu tlumaczenialingvo.pl  jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

 2. BT Lingvo zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez BT Lingvo i Klienta warunkami zlecenia, obejmującymi podany termin realizacji, warunki płatności, format pliku źródłowego oraz typ tłumaczenia.

 3. Teksty przetłumaczone są oddawane Klientowi w takim samym formacie jak pliki źródłowe, chyba, że Klient życzy sobie inaczej. W takiej sytuacji Klient musi w momencie składania zlecenia zaznaczyć w jakim formacie ma być plik docelowy.

 4. Wielkość jednej strony to 1800 znaków (łącznie z odstępami). Do rozliczeń wykorzystywana jest suma znaków tekstu oryginalnego (źródłowego). Pojedyncze zlecenia są rozliczane z dokładnością do 0.5 strony.W przypadku tłumaczeń poświadczonych strona rozpoczęta liczy się za całość- podstawa prawna -art.8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r.

 5. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury w tłumaczeniu, Klient winien dostarczyć glosariusz zawierający wszystkie zakresy słownictwa, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia w/w glosariusza, BT Lingvo zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza.

 

Rodzaje tłumaczeń i stawki

 1. Tłumaczenia dzielą się na: zwykłe i poświadczone ("przysięgłe").Tłumaczenia specjalistyczne mogą być dodatkowo płatne( od +30% do + 50 % wartości zwykłego zlecenia).

 2. Tłumaczenia wykonywane są w trybie: zwykłym i przyspieszonym, zgodnie z informacją podaną na odpowiedniej podstronie serwisu www.tlumaczenialingvo.pl

 3. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji podlegają dodatkowej weryfikacji (płatnej +50% wartości zlecenia analogicznego, które publikacji by nie podlegało) po stronie BT Lingvo oraz wymagają akceptacji Klienta. BT Lingvo może wymagać możliwości konsultacji z Klientem w trakcie realizacji zlecenia przeznaczonego do publikacji. Tłumaczenia do publikacji wymagają uprzedniego poinformowania BT Lingvo o tym fakcie przez Klienta.

 1. W przypadku niepoinformowaniu BT Lingvo o przeznaczeniu tłumaczenia, BT Lingvo zakłada, iż tekst publikacji podlegać nie będzie, a wszelkie dodatkowe weryfikacje i korekty są dodatkowo płatne, po zleceniu ich przez Klienta.

 2. W przypadku, w którym Klient nie poinformuje BT Lingvo o przeznaczeniu tekstu do publikacji, rozpowszechniania w mediach lub w jakiejkolwiek innej formie, BT Lingvo zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzania nieodpłatnie do tekstu zmian proponowanych przez Klienta, a które to zmiany zostałyby wprowadzone nieodpłatnie przy realizacji zlecenia w trybie tłumaczenia przeznaczonego do publikacji.

 3. Stawki i kwoty przewidziane za rodzaje i tryby tłumaczeń wymienione w ust. 1 oraz 2 podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany odzwierciedlone zostają w momencie wprowadzenia na wszystkich odpowiednich podstronach serwisu www.tlumaczenialingvo.pl

 

Ochrona prywatności

 1. BT Lingvo podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. BT Lingvo zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom współpracującym z BT Lingvo w celu wykonania zlecenia.Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez BT Lingvo w celu prawidłowego wykonania zlecenia.

 

Płatności

 1. W przypadku zleceń płatnych z góry, BT Lingvo przystępuje do wykonania zlecenia z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku zleceń płatnych z chwilą wykonania tłumaczenia, po wykonaniu tłumaczenia BT Lingvo udostępnia klientowi losowo wybrane fragmenty przetłumaczonego tekstu. Cały przetłumaczony tekst jest dostarczany niezwłocznie z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności.

 2. BT Lingvo ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Prawa autorskie do tłumaczeń przekazywane są Klientowi w chwili opłacenia przez Klienta faktury VAT. Z chwilą opłacenia faktury w pełnej kwocie Klient nabywa prawa do pełnego wykorzystania tłumaczeń BT Lingvo na wszystkich polach eksploatacji, za wyjątkiem tłumaczeń przeznaczonych do publikacji. W przypadku wykorzystania tłumaczenia BT Lingvo do celów zarobkowych przed opłaceniem faktury, BT Lingvo ma prawo żądać od Klienta zadośćuczynienia szkód poniesionych przez BT Lingvo z tytułu nieuprawnionego wykorzystania przedmiotu tłumaczenia prawnie chronionego prawami autorskimi.

 

 1. W przypadku tekstów tłumaczeń podlegających publikacji, prawa autorskie przekazane zostaną w momencie opłacenia przez Klienta pełnej kwoty faktury za przedmiotowe tłumaczenia. W przypadku opublikowania tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie zostały zgłoszone jako podlegające publikacji, prawa autorskie do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, włącznie z publikacją, zostaną przekazane Klientowi po opłaceniu przez Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 25% wartości zlecenia pierwotnego. BT Lingvo zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania praw autorskich do tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie były przeznaczone do publikacji, co do których przekładu, z racji trybu wykonania tłumaczenia nie obejmującego dodatkowej korekty tekstów, mogą istnieć zastrzeżenia.

 

Termin wykonania

 1. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu. BT Lingvo jest zobowiązane do wykonania i udostępnienia tekstu przed upływem podanego terminu wykonania zlecenia.

 2. W przypadku opóźnień w wykonaniu zleceń przekraczających 10 dni, klient ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie tłumaczenia z BT Lingvo bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

 3. Maksymalna odpowiedzialność BT Lingvo za zawinione przekroczenie terminu wykonania zlecenia jest ograniczona do kwoty równej 50% wartości opóźnionego zlecenia.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone BT Lingvo w ustawowym terminie.

 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, BT Lingvo jest zobowiązane do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie. BT Lingvo może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku klient ma prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty.

 3. W przypadku stwierdzenia poważnych wad tłumaczenia wykonane przez BT Lingvo, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od umowy wykonania usługi tłumaczenia. W takiej sytuacji BT Lingvo zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę za przedmiotowe zlecenie w terminie 7 dni roboczych od daty uznania zasadności takiego działania przez korektora BT Lingvo.

 1. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy zastrzeżeń, wymieniającej wszystkie sporne miejsca w tłumaczeniu reklamowanym, wraz z informacją o typie usterki oraz, w miarę możliwości, propozycji naprawy przedmiotu usługi.

 2. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu jeśli jest poprawna. Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.

 

Windykacja należności

 1. BT Lingvo korzysta z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej.

 2. W przypadku przekroczenia przez klienta wyznaczonego na fakturze lub umownie terminu płatności, BT Lingvo będzie uprawnione do przekazania przeterminowanej faktury do zewnętrznej firmy windykacyjnej, celem odzyskania niekwestionowanej należności drogą polubowną.

 3. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej, BT Lingvo zastrzega prawo do sprzedania zaległych płatności osobie trzeciej na mocy cesji wierzytelności.

 4. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej, BT Lingvo zastrzega prawo do podjęcia prawnych kroków zmierzających do odzyskania zaległej wierzytelności, w tym do skierowania odpowiedniej sprawy do sądu właściwego miejscowo dla siedziby BT Lingvo.

 

Postanowienia końcowe

 1. BT Lingvo nie odpowiada za wszelkie straty i szkody poniesione przez klienta w związku z wykorzystaniem przez niego materiałów tłumaczonych przez BT Lingvo, jeśli tłumaczenia wykonane przez BT Lingvo nie zawierały wad. Zakres i charakter odpowiedzialności BT Lingvo jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług.

 2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 3. Niniejszy regulamin nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dn. 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.